การศึกษามโนมติวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางการเรียน เรื่อง อัตราเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

Titleการศึกษามโนมติวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางการเรียน เรื่อง อัตราเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsประกิจ วรเลิศ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ป195 2561
Keywordsการสอนวิชาเคมี, การสอนวิทยาศาสตร์, ปฏิกิริยาเคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ปฏิกิริยาเคมี -- กิจกรรมการเรียนการสอน, สะเต็มศึกษา, เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เคมี -- กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการออกแบบตู้เย็นขนาดเล็กและอุปกรณ์วัดปริมาตรแก๊สของนักเรียน เปรียบเทียบคะแนนมโนมติวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน และผิดหลังเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 42 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แบบแผนการวิจัย คือ แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค และแบบทดสอบชนิด เลือกตอบพร้อมให้เหตุผล จํานวน 30 ข้อ ผลการวิจัย พบว่า ตู้เย็นขนาดเล็กและอุปกรณ์เก็บแก๊สที่นักเรียนออกแบบเองมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 87.00 และ 90.00 ตามลําดับ นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีคะแนนมโนมติวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 คะแนนร้อยละของมโนมติวิทยาศาสตร์สูงที่สุดในเนื้อหา เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีคิดเป็นร้อยละ 74.17 จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน นักเรียนมีมโนมติวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทุกเนื้อหา ส่วนมโนมติที่ผิดลดลงทุกเนื้อหา นักเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อน และผิดมากที่สุดว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิของระบบจะทําให้พลังงานก่อกัมมันต์เพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 47.62

Title Alternate Studying of scientific concepts and learning gain on the rate of chemical reactions of grade 11 students learning through stem education