คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การขนส่ง--โปรแกรมคอมพิวเตอร์  [Clear All Filters]
2556
กนกวรรณ สุภักดี. (2556). การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kanokwan_Sup.pdf (17.94 MB)
2551
PDF icon Nirun_Sommut.pdf (10.82 MB)
PDF icon Thachuda_Phannikul.pdf (102.86 MB)
PDF icon Suphan_Sodsoon.pdf (16.43 MB)