คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การขนส่ง--โปรแกรมคอมพิวเตอร์  [Clear All Filters]
2551
นิรันดร์ สมมุติ.  2551.  วิธีฮิวริสติก GRASP สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ กรณีศึกษา : โรงงานน้ำดื่มธารทิพย์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ธารชุดา พันธ์นิกุล.  2551.  วิธีฮิวริสติกสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีทั้งการรับและการส่งในจุดเดียวกัน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สุพรรณ สุดสนธิ์.  2551.  ฮิวริสติกสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะขนส่ง กรณีที่ศุนย์กระจายสินค้ากลางมีมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่มีเงื่อนไขขนาดการบรรทุกและระยะทางการขนส่งที่จำกัด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ