การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์

Titleการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsกนกวรรณ สุภักดี
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ก125ก
Keywordsการขนส่ง--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, เวชภัณฑ์--การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และตัวอย่างปัญหาที่ได้จากการสุ่มอีก 15 ตัวอย่าง ถูกใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการภายใต้จุดประสงค์ในการให้ได้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดและใช้เวลาในการคำนวณคำตอบต่ำสุด โดยที่มีรูปแบบการเดินทางของรถ เป็นการเดินรถที่มีการวิ่งอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถหยุดพักเมื่อครบรอบการทำงานได้ตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดให้และไม่จำเป็นจะต้องกลับมาพักยังจุดเริ่มต้นเสมอ และใช้เวลาในการเดินทางและการซ่อมบำรุงมาเป็นข้อกำหนดความจุของยานพาหนะ โดยได้พัฒนาวิธีเพื่อแก้ปัญหา 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1)การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์แล้วแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Lingo V.11 2)พัฒนาฮิวริสติกสำหรับการจัดเส้นทางเดินรถแบบต่อเนื่อง และ 3)พัฒนาวิธีการดิฟเฟอร์เรนเชียล อีโวลูชั่น
ผลการทดลองพบว่า 1) ในการทดสอบกับการจำลองปัญหาขนาดเล็กด้วย ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป Lingo Version 11 และวิธีการ Differential evolution จะให้ค่าต้นทุนที่เท่ากัน 2) ในการทดสอบกับปัญหากรณีศึกษาจริง ด้วยวิธีการฮิวริสติก วิธีที่ให้คำตอบดีที่สุด คือ วิธี Clark-Wright Saving Heuristic และ 3) ในการทดสอบกับปัญหากรณีศึกษาด้วยวิธีการ Improve Differential evolution (IDE) ให้ค่าคำตอบที่ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ และเมื่อเทียบกับวิธีการ Differential evolution ก็ยังให้ค่าคำตอบที่ดีกว่า โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำสุดอยู่ที่ 222,448 บาท

Title Alternate Solving vehicle routing problem for medical equipment maintenance
Fulltext: