คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 13 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การบำบัดน้ำเสีย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ณกรณ์ เที่ยงภักดี.  2562.  การกำจัดน้ำเสียชุมชนด้วยจุลสาหร่ายสีเขียวสายพันธุ์คลอโรคอกคัม ฮิวมิโคลา. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Nakon_Thiangpakdee.pdf (3.79 MB)
ปวิชญาดา ญาวงศ์.  2557.  การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Pravichyada_Yawong.pdf (573.46 KB)
ธีระวุฒิ บุญล้อม.  2549.  การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบหม่อน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Teerawut_Boo.pdf (8.66 MB)
คมสัน มงคลสวัสดิ์.  2549.  การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เทาน้ำ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Komsun_Mon.pdf (20.71 MB)
ณัฐพล พิมพ์พรมมา.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการเฟนตัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Natthaphon_Phimphromma.pdf (756.56 KB)
สุกัญญา กาญจนธำรง.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการเฟนตันร่วมกับการสร้างตะกอน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Sukanya_Kanjanatamrong.pdf (844.49 KB)
รัชฎาพร เจริญศรี.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการโฟโตเฟนตัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Ratchadaporn_Charoensri.pdf (681.09 KB)
คำพันธ์ เวียงนนท์.  2552.  การออกแบบและสร้างตัวกรองชนิดแม่เหล็กแบบตามขวางของกลุ่มตัวจับทรงกลมสำหรับการบำบัดน้ำเสีย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Kampan_Wia.pdf (99.94 MB)
สมควร โพธารินทร์.  2551.  การออกแบบและสร้างตัวกรองชนิดแม่เหล็กแบบตามยาวสำหรับการบำบัดน้ำเสีย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาฟิสิกส์
ธนณะชัย หนันแก้ว.  2556.  ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการบำบัดน้ำเสียในห้วยตองแวด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Thonnachai_Nankaew.pdf (33.58 MB)
จตุพล จัยสิน.  2560.  ประสิทธิภาพการกำจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยเยื่อกรองนาโน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Jatupon_Jaisin.pdf (4.1 MB)