การออกแบบและสร้างตัวกรองชนิดแม่เหล็กแบบตามขวางของกลุ่มตัวจับทรงกลมสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

Titleการออกแบบและสร้างตัวกรองชนิดแม่เหล็กแบบตามขวางของกลุ่มตัวจับทรงกลมสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsคำพันธ์ เวียงนนท์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ค368ก
Keywordsการบำบัดน้ำเสีย, น้ำเสีย --การบำบัด --การกรอง, เครื่องกรองและการกรอง
Abstract

การวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกรองชนิดแม่เหล็กแบบขวางที่ขึ้นกับสนามแม่เหล็กภายนอกความเข้มสม่ำเสมอ ขนาดของตัวจับ และความหนาของตัวกรองในการทดลองได้ใช้ตัวอย่างของไหลที่ประกอบด้วยอนุภาคแม่เหล็กแขวนลอยในน้ำด้วยอัตราส่วนผงเหล็ก 350 กรัม ต่อน้ำ 50,000 มิลลิลิตร ไหลผ่านตัวกรองในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กภายนอกความเข้มสม่ำเสมอระหว่าง 0-109.9 มิลลิเทสลา ซึ่งในการทดลองแต่ละครั้งได้ใช้ตัวจับอนุภาคแม่เหล็กรูปร่างทรงกลมเหมือนกันวางเรียงกันเป็น 1 ขั้น ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 3.455 มิลลิเมตร, 4.789 มิลลิเมตร และ 6.369 มิลลิเมตร ตามลำดับ จากการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของตัวกรองชนิดแม่เหล็กที่ได้ เพิ่มขึ้นตามขนาดของสนามแม่เหล็กภายนอกความเข้มสม่ำเสมอในช่วงแรก (0-53.7 มิลลิเทสสา) และเข้าใกล้ 100% ในช่วงสุดท้าย (53.7-109.9 มิลลิเทสสา) สำหรับตัวกรองที่มีตัวจับ 1 ชั้น ประสิทธิภาพของตัวกรองที่ใช้ตัวจับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวกรองที่ใช้ตัวจับที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า พิจารณาตัวกรองที่มีความหนาต่างกัน ในตัวกรองที่มีความหนามากกว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวกรองที่มีความหนาน้อยกว่า นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของตัวกรองที่ได้จะแปรผกผันกับความเร็วของของไหลตัวอย่าง เมื่อเพิ่มความเข้มของสนามแม่เหล็กภายนอก ความเร็วของของไหลจะลดลง เนื่องจากมีการอุดตันของอนุภาคแม่เหล็กจำนวนมากในตัวจับ ทำให้ตัวกรองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำหรับผลการทดลองที่ได้จากงานวิจัยนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการประยุกต์ใช้สำหรับการสร้างระบบการกรองชนิดแม่เหล็กกับงานด้านการบำบัดน้ำเสียต่อไป

Title Alternate Design and construction of transverse magnetic filter of spherical matrices for wastewater treatment
Fulltext: