การออกแบบและสร้างตัวกรองชนิดแม่เหล็กแบบตามยาวสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

Titleการออกแบบและสร้างตัวกรองชนิดแม่เหล็กแบบตามยาวสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสมควร โพธารินทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ส233ก
Keywordsกลุ่มตัวจับทรงกลม, การกรองชนิดแม่เหล็ก, การบำบัดน้ำเสีย, น้ำเสีย--การบำบัด--การกรอง, เครื่องกรองและการกรอง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการออกแบบและการสร้างชุดต้นแบบตัวกรองชนิดแม่เหล็กแบบตามยาวสำหรับการบำบัดน้ำเสีย ตัวกรองประกอบด้วย กลุ่มตัวจับทรงกลมกระจายตัวอย่างสุ่ม ภายในสนามแม่เหล็กภายนอกความเข้มสม่ำเสมอในช่วง 0.0-105.4 mT ตัวอย่างของเหลวไหลที่ใช้ในการทดสอบเป็นน้ำเสียตัวอย่างที่เตรียมขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วยน้ำและผลเหล็กที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยไม่เกิน 45 ?m จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของระบบการกรองชนิดแม่เหล็ก และประสิทธิภาพของกลุ่มตัวจับทรงกลมจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อสนามแม่เหล็กภายนอกมีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง แล้วเข้าสู่ค่าอิ่มตัว ซึ่งค่าอิ่มตัวจะมีค่าเข้าใกล้ 100% นอกจากนี้ เมื่อกลุ่มตัวจับมีขนาดเพิ่มขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพของการกรองมีค่าลดลง

Title Alternate Design and construction of longitudinal magnetic filter for wastewater treatment