ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการบำบัดน้ำเสียในห้วยตองแวด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการบำบัดน้ำเสียในห้วยตองแวด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsธนณะชัย หนันแก้ว
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHT ธ139ค 2556
Keywordsการจัดการสิ่งแวดล้อม--อุบลราชธานี, การบำบัดน้ำเสีย, ค่าธรรมเนียม, น้ำเสีย--การบำบัด--ค่าใช้จ่าย
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการบำบัดน้ำเสีย 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการจัดการบำบัดน้ำเสีย การตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม การรับรู้ความเสี่ยงทางสุขภาพกับความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการบำบัดน้ำเสีย และ 3)ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการบำบัดน้ำเสียในห้วยตองแวด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยในชุมชนริมห้วยตองแวด 8 หมู่บ้าน ในตำบลโพธิ์ใหญ่ และตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 378 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิดที่กำหนดขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเท่ากับ 56,970.01 บาทต่อเดือน การรับรู้ความเสี่ยงทางสุขภาพทีความสัมพันธ์ต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการบำบัดน้ำเสียอย่างมีนัยสำคัฯทางสถิติที่ .05 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการการบำบัดน้ำเสียในห้วยตองแวด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี คือ เพศ ผู้ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทหรือพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และ .10

Title Alternate The willingness to pay fees for wastewater treatment management in Huai Tong Waed, Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani province