คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 13 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การบำบัดน้ำเสีย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ณกรณ์ เที่ยงภักดี.  2562.  การกำจัดน้ำเสียชุมชนด้วยจุลสาหร่ายสีเขียวสายพันธุ์คลอโรคอกคัม ฮิวมิโคลา. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Nakon_Thiangpakdee.pdf (3.79 MB)
ปวิชญาดา ญาวงศ์.  2557.  การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Pravichyada_Yawong.pdf (573.46 KB)
ธีระวุฒิ บุญล้อม.  2549.  การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบหม่อน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Teerawut_Boo.pdf (8.66 MB)
คมสัน มงคลสวัสดิ์.  2549.  การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เทาน้ำ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Komsun_Mon.pdf (20.71 MB)
ณัฐพล พิมพ์พรมมา.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการเฟนตัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Natthaphon_Phimphromma.pdf (756.56 KB)
สุกัญญา กาญจนธำรง.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการเฟนตันร่วมกับการสร้างตะกอน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Sukanya_Kanjanatamrong.pdf (844.49 KB)
รัชฎาพร เจริญศรี.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการโฟโตเฟนตัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Ratchadaporn_Charoensri.pdf (681.09 KB)
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์, ชาญ อินทร์แต้ม.  2552.  การศึกษาเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย. Siriporn_Jungsuttiwong2552.pdf (13.71 MB)
คำพันธ์ เวียงนนท์.  2552.  การออกแบบและสร้างตัวกรองชนิดแม่เหล็กแบบตามขวางของกลุ่มตัวจับทรงกลมสำหรับการบำบัดน้ำเสีย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Kampan_Wia.pdf (99.94 MB)
สมควร โพธารินทร์.  2551.  การออกแบบและสร้างตัวกรองชนิดแม่เหล็กแบบตามยาวสำหรับการบำบัดน้ำเสีย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาฟิสิกส์
มาลี ประจวบสุข, พรพรรณ พึ่งโพธิ์, สายสมร ลำลอง, กัมปนาท ฉายจรัส, สมจินตนา ทวีพานิชย์, นุชนาพร พิจารณ์, ดวงดาว สัตยากูล, จิตรลดา เดชาติวงศ์.  2562.  การใช้ประโยชน์ซีโอไลต์สังเคราะห์จากดินตะกอนเพื่อการบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย. Malee_Prajoubsuk.pdf (2.84 MB)