คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 14 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบำบัดน้ำเสีย  [Clear All Filters]
2557
ปวิชญาดา ญาวงศ์. (2557). การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pravichyada_Yawong.pdf (573.46 KB)
ณัฐพล พิมพ์พรมมา. (2557). การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการเฟนตัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Natthaphon_Phimphromma.pdf (756.56 KB)
PDF icon Sukanya_Kanjanatamrong.pdf (844.49 KB)
รัชฎาพร เจริญศรี. (2557). การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการโฟโตเฟนตัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Ratchadaporn_Charoensri.pdf (681.09 KB)
2551
PDF icon Somkuan_Pho.pdf (7.15 MB)
2549
ธีระวุฒิ บุญล้อม. (2549). การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบหม่อน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Teerawut_Boo.pdf (8.66 MB)
คมสัน มงคลสวัสดิ์. (2549). การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เทาน้ำ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Komsun_Mon.pdf (20.71 MB)