คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 14 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบำบัดน้ำเสีย  [Clear All Filters]
2557
ปวิชญาดา ญาวงศ์.  2557.  การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Pravichyada_Yawong.pdf (573.46 KB)
ณัฐพล พิมพ์พรมมา.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการเฟนตัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Natthaphon_Phimphromma.pdf (756.56 KB)
สุกัญญา กาญจนธำรง.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการเฟนตันร่วมกับการสร้างตะกอน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Sukanya_Kanjanatamrong.pdf (844.49 KB)
รัชฎาพร เจริญศรี.  2557.  การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการโฟโตเฟนตัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Ratchadaporn_Charoensri.pdf (681.09 KB)