คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is นรินทร บุญพราหมณ์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
จินดามณี แสงกาญจนวนิช, นรินทร บุญพราหมณ์, เปรมวดี ขัตตะโล, ภัทราพร จุลสาร.  2548.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้ากรอบ. PDF icon Jindamanee_Sangkarnjanawanich.pdf (5.94 MB)
วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อินทร์ ศาลางาม, นรินทร บุญพราหมณ์, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2536.  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสุกรป่า. PDF icon Watcharapong_Wattanakul.pdf (704.64 KB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, นรินทร บุญพราหมณ์, วันชัย อินทิแสง.  2543.  เทคนิคการปรับปรุงผลผลิตทุ่งหญ้ารูซี่พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ผ่านมาแล้ว 3 ถึง 4 ปี. PDF icon Prapon_Boonjareon.pdf (6.23 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, วันชัย อินทิแสง, นรินทร บุญพราหมณ์.  2550.  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสภาพพื้นที่ลุ่มดินทราย. PDF icon Prapon_Boonjarearn.pdf (8.11 MB)