Loading

อุโบสถธรรมยุติ วัดสุทัศนาราม

วัดสุทัศนาราม หนึ่งในวัดสังกัดธรรมยุตินิกายของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอุโบสถที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของวัดธรรมยุติ ซึ่งมีต้นแบบมาจากอ

อ่านต่อ...

ประกวดเทียนพรรษาอุบลฯ

การประกวดต้นเทียนพรรษาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นมาอย่างยาวนานเพื่อสร้างคุณค่า สร้างขวัญและกำลังใจให้กับช่างทำเทียนพรรษาและคุ้มวัดที่นำเทียนพรรษาเข้า

อ่านต่อ...

สถาปัตย์ธรรมยุติในอุบลฯ

พุทธศาสนาฝ่ายธรรมยุติกนิกายเผยแผ่เข้ามาสู่อีสานครั้งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ​ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร นอกจากการนำแนวปฏิบัติมาสู่คณะสงฆ์แล้ว งานสถาปัตยก

อ่านต่อ...

เวียดนามในอุบลราชธานี

หมูยอ กวยจั๊บ เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี โดยชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้นำวัฒนธรรมกา

อ่านต่อ...

ดินอุบลฯ ปลูกพืชอะไรดี??

พื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี พบชุดดินคงที่มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายมากที่สุด พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการปลูกได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และ

อ่านต่อ...

วัดเก่าอายุกว่า 100 ปี ที่อุบลราชธานี

ผลงานการวิจัยของอาจารย์ลลิดา บุญมี ที่ได้สืบประวัติของวัดเก่าอายุกว่า 120 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามูลเหตุของการสร้างวัดนั้นมาจากการตั้งถิ่นฐานและ

อ่านต่อ...

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี สินค้า GI หนึ่งเดียวของอุบลฯ

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.

อ่านต่อ...