Loading
หวดนึ่งข้าวเหนียว มวยนึ่งข้าว

หวดและมวย

หวดและมวย เครื่องจักสานไม้ไผ่สำหรับใช้ในการนึ่งข้าวเหนียว เครื่องใช้ประจำครัวเรือนของคนอีสาน

หวดนึ่งข้าวเหนียว มวยนึ่งข้าว