Loading
กวยจั๊บอุบล

กวยจั๊บอุบล

กวยจั๊บ อาหารพื้นเมืองของชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนำมาเผยแพร่ มีการผลิตและบริโภคจนกลายเป็นอาหารพื้นถิ่นที่นิยมและเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี

กวยจั๊บอุบล

เรียนรู้เรื่องกวยจั๊บอุบลจากงานวิจัย เรื่อง ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล โดย จิตรา สิงห์ทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี