Loading
คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น-PULINET

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคลังจดหมายเหตุ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับคณะกรรมการจากคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย เป็นประธานคณะกรรมการ ณ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้คณะกรรมการได้หารือและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลจากคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคลังจดหมายเหตุของข่ายงานฯ กำหนดโครงสร้างและมาตรฐานในการจัดทำ PULINET memories เพื่อจัดเก็บความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับข่ายงานฯ โดยสมาชิกและคนอื่น ๆ สามารถเข้าไปใช้งานและเก็บความทรงจำในรูปแบบของภาพ วีดีทัศน์ และเอกสารได้ โดยแบ่งขอบเขตไว้ 6 หมวด ได้แก่ กิจกรรม/เหตุการณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ บุคคลในความทรงจำ ผลงานทางวิชาการ ความภาคภูมิใจ และอื่น ๆ

คลังจดหมายเหตุ-PULINET คลังจดหมายเหตุ-PULINET

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้ คณะทำงานได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลคลังสารสนเทศดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดเก็บสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ มาตรฐานการจัดเก็บภาพและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพและคงคนถาวร และกฎหมายและลิขสิทธิ์ที่ควรทราบ 

คลังสารสนเทศดิจิทัล-ข้อมูลท้องถิ่นคลังสารสนเทศดิจิทัล-ข้อมูลท้องถิ่น คลังสารสนเทศดิจิทัล-ข้อมูลท้องถิ่น คลังสารสนเทศดิจิทัล-ข้อมูลท้องถิ่น คลังสารสนเทศดิจิทัล-ข้อมูลท้องถิ่น

ในช่วงบ่าย ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานในปีถัดไป และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการดำเนินงานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources: OER) ซึ่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น-PULINET ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น-PULINET ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น-PULINET ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น-PULINET ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น-PULINET

วันที่ 31 สิงหาคม 2561ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง จดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และมีความตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าของเอกสารปฏิบัติงาน และเอกสารจดหมายเหตุในยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติหรือการเตรียมความพร้อมกับการจัดการเอกสารสําคัญในยุคดิจิทัล ระบบการการจัดการด้านจดหมายเหตุดิจิทัลที่ถูกต้องและมีคุณภาพ เป็นต้น

การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล