Loading
เทคโนโลยีเออาร์-เครื่องดนตรีอีสาน

ประเมินโครงงานนักศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทีมงานข้อมูลท้องถิ่นได้ร่วมกันประเมินผลงานของนายชัยเชษฐ์ ปทุมรัตนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้นำเสนอผลงาน เครื่องดนตรีภาคอีสาน โดยใช้เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) มาสร้างรูปเครื่องดนตรีเสมือนจริง ซึ่งน้องนักศึกษาได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่การนำเสนอความต้องการ หัวข้อการนำเสนอ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งงานข้อมูลท้องถิ่นเห็นว่าการทำโครงงานนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะได้นำมาพัฒนาการนำเสนอหรือพัฒนาการให้บริการของงานข้อมูลท้องถิ่นต่อไป

เทคโนโลยีเออาร์-เครื่องดนตรีอีสาน เทคโนโลยีเออาร์-เครื่องดนตรีอีสาน เทคโนโลยีเออาร์-เครื่องดนตรีอีสาน เทคโนโลยีเออาร์-เครื่องดนตรีอีสาน