Loading
จดหมายเหตุพระบรมศพ-อุบลราชธานี

รายงานความก้าวหน้าการทำจดหมายเหตุงานพระบรมศพฯ

วันที่ 25 เมษายน 2560 นางปริญญา บุญศรัทธา บรรณารักษ์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้คณะทำงานได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในการประชุม ซึ่งท่านได้ให้นโยบายไว้ว่า การทำหนังสือจดหมายเหตุฯ นี้ เน้นย้ำให้มีกิจกรรมหลักที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คือ การฟ้อนรวมพลังชาวอุบลราชธานี 70,000 คน รำเพลงอุบลราชธานีเพื่อถวายความอาลัย และกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อไปกราบพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง และหนังสือนี้ ควรจะมีหลายภาษา เพื่อเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รับรู้ นอกจากนั้นแล้ว ทางจังหวัดอุบลราชธานีน่าจะมีอนุสรณ์สถานของพระองค์ท่านด้วยหรือไม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลพระราชกรณียกิจ และเรื่องราวต่าง ๆ ของพระองค์ท่านเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้

ในการประชุม คณะทำงานที่รับผิดชอบในแต่ละบทก็ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าให้แต่ละบทมีเนื้อหาไม่ควรเกิน 100 หน้า 

จดหมายเหตุพระบรมศพ-อุบลราชธานี จดหมายเหตุพระบรมศพ-อุบลราชธานี จดหมายเหตุพระบรมศพ-อุบลราชธานี