Loading

โครงการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการ "โครงการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น" เป็นโครงการที่งานข้อมูลท้องถิ่นจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่นที่งานข้อมูลท้องถิ่นให้บริการ จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ >>Click

postcard3