Loading

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

งานข้อมูลท้องถิ่นได้รับงบประมาณประจำปี 2560 ให้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ "ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี" ในการนี้ทีมงานได้เริ่มดำเนินโครงการฯ โดยการลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เช่นวัด แหล่งชุมชน พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดี ตลอดจนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น กิจกรรมที่ดำเนินการมีทั้งการสัมภาษณ์ผู้รู้ จดบันทึก ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการเก็บพิกัดภูมิศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาเป็นสารสนเทศ การเผยแพร่ และการชี้แหล่งสารสนเทศให้แก่ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม

DSC_0035

DSC_0201

20161208_132100

DSC_0401

DSC_0469

DSC_0477

DSC_0561

IMG_20161208_093940

IMG_20161208_095140

IMG_20161208_095313

IMG_20161208_100744  

20161208_135456

IMG_20161208_134013

IMG_20161208_142356

DSC_0434