กำเนิดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ถ่ายเมื่อ 19 มีนาคม 2539

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐลำดับที่ 8 เริ่มตั้งแต่มีโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์  เมื่อวันที่ 23 มกราคม พุทธศักราช 2535

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ด้วยการริเริ่มของรองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ผนวกกับความสามารถของท่านคณบดีผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพาณิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ถ่ายเมื่อ 6 สิงหาคม 2540

ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่  8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2537  (ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่  3 มิถุนายน  พุทธศักราช 2537 ) จึงถือเอาวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2537 เป็นวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2537 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ให้แบ่งส่วนราชการของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการและรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2537 จำนวน 44 คน

ร้านยา ม.อุบลฯ ดำเนินการโดย คณะเภสัชศาสตร์