มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับพิธีไหว้ครู

“…ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา…”

“การไหว้ครู” เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณและมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของไทย เช่น ครูนาฏศิลป์ ครูดนตรีไทย ครูมวย และครูในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้เราสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวันไหว้ครูมักจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี เพราะถือกันว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครูเพื่อความเป็น สิริมงคล

ไหว้ครู 2548

ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ มีคุณค่าต่อประเทศชาติ เพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน ยังไม่มีแพร่หลาย ดังนั้นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่งเราเรียกว่า “ครู” และที่สำคัญคนไทยยังคงให้ความสำคัญกับครู จนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ เพราะศิษย์ที่ประสบความสำเร็จได้ ด้วยเพราะมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิด มีครูเป็นผู้ให้ความรู้ ความคิด สติปัญญาชี้ทางสว่างให้กับชีวิตนั่นเอง ประเพณีการไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ไหว้ครู 2552

วันที่นิยมประกอบการไหว้ครูวันที่นิยมประกอบการไหว้ครู ในสถานศึกษานิยมใช้วันพฤหัสบดีซึ่งตรงกับการไหว้ครูในพิธีไหว้ครูสำหรับการแสดงของไทย ซึ่งมักนิยมจัดในช่วงเดือนแรกของการเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ใดนั้น แล้วแต่ความสะดวก และความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาเป็นสำคัญ

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัด ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ.2533  ซึ่งขณะนั้นเป็น โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริหารงานโดย รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี  

ไหว้ครู 2533

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาท ความว่า

ไหว้ครู 2565

            “พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไปด้วยความสำคัญของพิธีดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี ในช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สานสัมพันธ์แรกเริ่มต่อกัน ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มอบตัวเป็นลูกเป็นศิษย์ สู่การดูแลอย่างอบอุ่นของคณาจารย์ที่เปรียบประดุจพ่อแม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังในอีก 4 – 6 ปี ข้างหน้า ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา”

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  นิทรรศการภาพออนไลน์: ภาพเก่าเล่าเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับพิธีไหว้ครู 
หรือ ดูในรูปแบบสมุดภาพ 

วันจดหมายเหตุสากล 9 มิถุนายน

       วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันจดหมายเหตุสากล ตามวันที่ก่อตั้งสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกถือเป็นวันสำคัญที่จะประกาศให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ และการเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2511

         สำหรับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นได้ดำเนินงานจัดทำโครงการนิทรรศการ “หอประวัติมหาวิทยาลัย” ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ข้อ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในระยะเริ่มต้นควรจัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน และเสนอให้การจัดการจดหมายเหตุเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

           ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งในขณะนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอายุครบ 10 ปี (พ.ศ.2533-2543) จากหลักการและเหตุผลของโครงการ ได้กล่าวถึงผลสรุปของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถรวบรวมหรือถ่ายทอดความเป็นมาในรอบ 10 ปีได้ทั้งหมด จึงเห็นควรจัดเก็บรวบรวม และนำเสนอในรูปแบบของ หอประวัติมหาวิทยาลัย และในวัตถุประสงค์ของการจัดทำ หอประวัติ ยังได้ระบุถึง การจัดเก็บรวบรวม ศึกษาและถ่ายทอดข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดตั้ง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป               

Ubon Ratchatani College 1988 – 1989

General Information Ubon Ratchatani College Khon Kaen University 1988 – 1989

  Ubon Ratchathani College was established on September 30, 1987 under the administration of  Khon kean University. It is at present temporarily , Khon kean, and will be upgraded to an independent university situated on a new site in the province of Ubon Ratchathani in the near future.

The Northeastern region is the region where the local people have long faced many economical and social constraints and minimal educational opportunities. The government has thus seen the need to establish another university besides the university at Khon Kean, which is, at present the only state-owned university in the region and has certain limitations in providing more openings for local high school graduates. It is thought that the establishment of a new university will increase the opportunities for local people to receive a higher education and  provide more extension services for the alleviation of economic and social constraints.

Site

Ubon Ratchathani  province, a Northeastern province with a long educational and cultural heritage, serves as the center of the eastern zone of the Northeast. Because of the strong and enthusiastic support among the people of Ubon Ratchathani for the establishment of a new university in the province and other physical and cultural considerations, the government concluded that the province was ready for hosting a university to be constructed at the 10-11 kilometer marks on Warin Chamrap-Det Udom Road,  Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani  Province. The total area allocated is approxinately 5, 228 rais (836 ha)

พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทำเนียบอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 – 2542

ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 – 2545

ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 – 2553

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึง 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน