Loading

ฟ้อนกลองตุ้มบ้านท่าโพธิ์ศรี

กลองตุ้มบ้านท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม การแสดงฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี สืบสาวราวเรื่องโดยอาจารย์คำล่า มุสิกา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั

อ่านต่อ...

ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี

อารยธรรมเขมรเข้ามามีอิทธิพลในแถบจังหวัดอุบลราชธานี 2 ช่วง คือสมัยก่อนเมืองพระนคร และสมัยเมืองพระนคร โดยมีหลักฐานสำคัญคือ แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที

อ่านต่อ...

ลวดลายอีสาน

หนังสือลวดลายอีสาน การรวบรวมลวดลวยที่ใช้ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ โบราณสถาน และโบราณวัตถุต่าง ๆ ลวดลายที่แสดงความเป็นเอกลักษณ

อ่านต่อ...

การปรับเว็บไซต์ให้รองรับ SEO 2020

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นอีสานบนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์มาแล้วระยะหนึ่งนั้น ในการดำเนินงานมีการติดตามการเข้

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จากสำนักวิทยบริการ มห

อ่านต่อ...

อีสานร้อยแปด

อีสานร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี และความเป็นอยู่ของชาวอีสาน เป็นสังคมออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึก อน

อ่านต่อ...

ผ้าและสิ่งทออีสาน

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ผ้าและสิ่งทอ เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอของภาคอีสานที่นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าทอชั้นดีของประเทศไทยจา

อ่านต่อ...