Loading

ประเมินโครงงานนักศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทีมงานข้อมูลท้องถิ่นได้ร่วมกันประเมินผลงานของนายชัยเชษฐ์ ปทุมรัตนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านต่อ...

โครงการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการ "โครงการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น" เป็นโครงการที่งานข้อมูลท้องถิ่นจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อก

อ่านต่อ...

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น โดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ >>Click

อ่านต่อ...