Loading

การใช้ Powtoon สร้างสื่อประชาสัมพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม Powtoon for Beginner : เริ่มต้นสร้างสื่อ Animation อย่างง

อ่านต่อ...

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบโปสเตอร์ขนาด A3 จำนวน 20 รูปแบบ

อ่านต่อ...

การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการสารสนเทศท้องถิ่นอีสาน โดยได้ดำเนินการรวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาสารสนเทศที่เกี่

อ่านต่อ...

การนำหลัก SEO มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้พัฒนาและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นอีสานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์ โดยได้นำหลัก SEO มาใช้ เพื่อให้ Search Engine ค

อ่านต่อ...

ประชุมวางแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ

วันที่ 29 มกราคม 2561 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและทีมงาน ได้ร่วมประชุมหารือกับ ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโย

อ่านต่อ...

ผลงาน AR นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอินทุอร สิงห์แก้ว และนางสาววรินทร พิมพาชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหา

อ่านต่อ...

เทคนิคและวิธีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการชี้แหล่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรร

อ่านต่อ...