Loading
ดินอุบล ปลูกพืชอะไรดี

ดินอุบลฯ ปลูกพืชอะไรดี??

พื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี พบชุดดินคงที่มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายมากที่สุด พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการปลูกได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจที่ควรส่งเสริมให้ปลูกมากขึ้น ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี หอมแดง พริกขี้หนู และพืชสมุนไพร เช่น กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก อ่านต่อ…