คณะเกษตรศาสตร์

ระบบสารสนเทศเมนูอาหารไทย

ธนันญ์ชัย เรืองแสน.  2548.  ระบบสารสนเทศเมนูอาหารไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างระดับเซลในเนื้อเยื่อไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมทางการค้า : องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเนื้อไก่ในขนาดอายุต่าง ๆ

Pages

Subscribe to RSS - คณะเกษตรศาสตร์