การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสั่งพิมพ์เอกสารในงานบริการสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสั่งพิมพ์เอกสารในงานบริการสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsเกรียงศักดิ์ รักภักดี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ก768ก
Keywordsการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสั่งพิมพ์, บริการสารสนเทศ--การประมวลผลข้อมูล, บริการสารสนเทศ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

การพัฒนาระบบการสั่งพิมพ์เอกสารเพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลที่ำได้นั้นถูกต้อง และรวดเร็วต่อความต้องการ ดำเนินการโดยปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม Pykota ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP Python และ PgSQL ในการพัฒนาโปรแกรมและใช้โปรแกรม PostgreSQL ในการเก็บฐานข้อมูล

Title Alternate Increasing of printing system efficiency of the division of Engineering information technology service, Faculty of Engineering, Ubon Rajathani University
Fulltext: