การเพิ่มจำนวนยอดและการชักนำให้เกิดการเพิ่มชุดโครโมโซมในปทุมมาลูกผสม (Curcuma alismatifolia x C.rhabdota) โดยโคลชิซินในสภาพหลอดแก้ว

Titleการเพิ่มจำนวนยอดและการชักนำให้เกิดการเพิ่มชุดโครโมโซมในปทุมมาลูกผสม (Curcuma alismatifolia x C.rhabdota) โดยโคลชิซินในสภาพหลอดแก้ว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsดวงจันทร์ เกษบุตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB ด161ก
KeywordsThidiazuron, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, ปทุมมา--การขยายพันธุ์, ปทุมมา--การปลูก, ปทุมมา--การผลิต, ปทุมมาลูกผสม, พอลิพลอยด์, โคลชิซิน
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีัวัตถุประสงค์เพิ่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้แก่ปทุมมาลูกผสม โดยใช้โคลชิซินชักนำลูกผสมดิพลอยด์ให้เป็นเททระพลอยด์ในสภาพหลอดแก้ว การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาการเพิ่มจำนวนยอดอย่างรวดเร็ว ตอนที่ 2 เป็นการศึกษาความเข้มข้นของโคลชิซินเพื่อเพิ่มชุดโครโมโซม ผลการศึกษาพบว่าโคลชิซินที่ระดับ 800 มก/ล เป็นความเข้มข้นที่ให้จำนวนเททระพลอนด์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26 นอกจากนี้โคชิซินที่ระดับ 1200 มก/ล ยังให้ต้นออกทะพลอยด์ร้อยละ 7 และพบว่าต้นปทุมมาลูกผสมออกทะพลอยด์และเททระพลอยด์มีความหนาของใบ และความยาวเซลล์ดุมปากมากกว่าต้นดิพลอยด์ แต่มีความสูงของต้นและจำนวนปากต่อพื้นที่น้อยกว่าต้นดิพลอยด์

Title Alternate Shoot multiplication and polyploidzation of Curcuma Hybrid (Curcuma alismatifolia x C. rhabdota) using colchocine in vitro
Fulltext: