ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsกวีวัฒน์ จังอินทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ก327
Keywordsฐานข้อมูล--การออกแบบ, บัณฑิต--การจัดการ--ฐานขัอมูล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เว็บแอพพลิเคชั่น
Abstract

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาให้อยู่ในลักษณะของฐานข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการสืบค้น และติดตามได้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระะบบได้แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ระดับ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทั่วไป และบัณฑิต การประเมินประสิทธิภาพของระบบใช้วิธีการทดสอบแบบ Black box testing การพัฒนาระบบใช้โปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL และใช้ระบบปฏิบัติการ FreeBSD ในการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย

Title Alternate The development of an information system for management of the graduate data at faculty of Management Science
Fulltext: