วิทยานิพนธ์

การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมีส่วนร่วมที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านปลาดุกใต้ หมู่ 16 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และหมู่บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

พระสงฆ์กับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย: ศึกษากรณีพระสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีกับบทบาทสนับสนุนพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสมัยสามัญ ปี 2554

ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายนิติบัญญัติกับระเบียบภายในองค์กร

Pages

Subscribe to RSS - วิทยานิพนธ์