วิทยานิพนธ์

การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการใช้ระบบการสรรหาแทนระบบการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ทัศนคติของพระภิกษุต่อการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่ 20 และข้อเสนอแนวทางการแต่งตั้งพระสังฆราช: เปรียบเทียบมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.): กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Pages

Subscribe to RSS - วิทยานิพนธ์