ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.): กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.): กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsกวิณกุล ธรรมสาร
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ก323 2559
Keywordsการวางแผนระดับตำบล--อุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบล (อุบลราชธานี)--การวางแผน
Abstract

การศึกษาปัจจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามความต้องการของประชาชน ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก พื้นที่ในการวิจัย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 9 แห่ง กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 360 ตัวอย่าง แบ่งออก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มฝ่ายบริการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กลุ่มข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มผู้นำชุมชน
ผลการวิจัยค้นพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ อันดับที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเห็นสอดคล้องกันว่า ตัวแปรด้านความต้องการของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กลุ่มฝ่ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เห็นสอดคล้องกันว่าตัวแปรด้านความต้องการของฝ่ายสมาชิกสภา เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาสามปีมากเป็นอันดับที่ 2 รองลงมาจากความต้องการของฝ่ายบริหารในขณะที่กลุ่มฝ่ายผู้นำชุมชน เห็นว่าตัวแปรด้านความต้องการ ข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาสามปีมากเป็นอันดับสอง ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ เนื้อหาสาระในแผนพัฒนาสามปีจะสะท้อนความต้องการของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภา ผสานกับนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาหรือยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพยายามกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ในแต่ละปีจะมีหนังสือสั่งการเกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ซึ่งการชี้นำและครอบงำดังกล่าว มักจะไม่สอดคล้องกับลักษณะปัญหา และความจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่แต่ละแห่ง

Title Alternate Varibles that influence the content of the three-year development plan of sub-district administration organization: a case study of sub-district administration organization in Warinchamrab district, Ubon Ratchathani Province