คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title Type [ Year(Asc)]
2563
PDF icon Nattacharan_Chanhom.pdf (3.46 MB)
PDF icon Waraporn_Sarakul.pdf (2.05 MB)
PDF icon Piyatida_Namkord.pdf (2.77 MB)
PDF icon Phenrudee_Pinakan.pdf (5.21 MB)
PDF icon Chokchai_Jaewijarn.pdf (3.38 MB)
PDF icon Khwanruetai_Rawang.pdf (1.06 MB)
PDF icon Virawanan_Kanoknitthiran.pdf (9.87 MB)
PDF icon Sakchai_Rachniyom.pdf (5.77 MB)
PDF icon Hataiporn_Kamawong.pdf (2.8 MB)
PDF icon Onrasa_Thaepkoed.pdf (6.59 MB)
PDF icon Ekapong_Buachoom.pdf (6.73 MB)
PDF icon Naruemol_Pilakhun.pdf (2.11 MB)
PDF icon Amporn_Fahuan.pdf (7.41 MB)
PDF icon Sarunya_Srinet.pdf (5.69 MB)
PDF icon Buncha_Ying-Ngam.pdf (510.31 KB)
PDF icon Napaporn_Thiamthanong.pdf (8.45 MB)
PDF icon Wattana_Chanthakhot.pdf (10.08 MB)
PDF icon Sujittra_Kaewploy.pdf (1.85 MB)
PDF icon Kantima_Thabthimhin.pdf (6.6 MB)
กันต์ฤทัย บำรุงเกตุอุดม. (2563). การพัฒนาเจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kanruthai_Bamrungketudom.pdf (4.58 MB)
PDF icon Namthip_Prommasut.pdf (3.42 MB)
PDF icon Piyatida_Sriwang.pdf (915.84 KB)
PDF icon Teentat_Kosulwit.pdf (1.79 MB)
PDF icon Warootthum_Sehawong.pdf (5.43 MB)
PDF icon Wonrat_Jatuchai.pdf (1.17 MB)

Pages