คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Asc)]
2563
วราพร สารกุล.  2563.  กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Waraporn_Sarakul.pdf (2.05 MB)
ปิยธิดา นามโคตร.  2563.  กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง : ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Piyatida_Namkord.pdf (2.77 MB)
เพ็ญฤดี พินากัน.  2563.  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA). ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการPDF icon Phenrudee_Pinakan.pdf (5.21 MB)
โชคชัย แจวิจารณ์.  2563.  การประยุกต์ใช้ Arduino สำหรับปฏิบัติการราคาถูกเพื่อพัฒนาแนวคิดนักเรียนเรื่องความดันและแรงลอยตัว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Chokchai_Jaewijarn.pdf (3.38 MB)
ขวัญฤทัย ระวัง.  2563.  การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Khwanruetai_Rawang.pdf (1.06 MB)
วิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ.  2563.  การผลิตและการทดสอบประสิทธิผลของสเปรย์เพิ่มความสดชื่นที่มีส่วนผสมของเมนทอลบรรจุนาโนแคปซูล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพPDF icon Virawanan_Kanoknitthiran.pdf (9.87 MB)
ศักดิ์ชัย ราชนิยม.  2563.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดและการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ ILDs เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Sakchai_Rachniyom.pdf (5.77 MB)
หทัยพร กัมพวงค์.  2563.  การพัฒนาซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลด้วยการกระตุ้นโดยความชิ้นเพื่อการบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับพริกหวานสด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Hataiporn_Kamawong.pdf (2.8 MB)
อรสา แถบเกิด.  2563.  การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าและตัดเย็บชุมชนบ้านหนองสนม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Onrasa_Thaepkoed.pdf (6.59 MB)
เอกพงศ์ บัวชุม.  2563.  การพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและแนวคิด เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง หุ่นยนต์เดินตามเส้นอัตโนมัติ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Ekapong_Buachoom.pdf (6.73 MB)
นฤมล พิลาคุณ.  2563.  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟประเภทซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลสำหรับพริกหวานสด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Naruemol_Pilakhun.pdf (2.11 MB)
อำพร ฟ้าห่วน.  2563.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Amporn_Fahuan.pdf (7.41 MB)
ศรัญญา ศรีเนตร.  2563.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องระบบหายใจด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนพื้นฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Sarunya_Srinet.pdf (5.69 MB)
บัญชา ยิ่งงาม, วันดี รังสีวิจิตรประภา.  2563.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดติ้วสำหรับผิวที่เป็นสิวง่าย. PDF icon Buncha_Ying-Ngam.pdf (510.31 KB)
นภาพร เทียมทะนง.  2563.  การพัฒนามโนมติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่องโมเมนต์ของแรง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Napaporn_Thiamthanong.pdf (8.45 MB)
วัฒนา จันทะโคตร.  2563.  การพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจโดยใช้แบบจำลองสำหรับการวางแผนการอพยพหนีไฟในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Wattana_Chanthakhot.pdf (10.08 MB)
สุจิตรา แก้วพลอย.  2563.  การพัฒนาฮิวริสติกสำหรับการเลือกสถานที่ตั้งตลาดเครือข่ายและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Sujittra_Kaewploy.pdf (1.85 MB)
กันทิมา ทับทิมหิน.  2563.  การพัฒนาเครื่องดื่มชนิดซินไอโอติกจากน้ำมัลเบอร์รี่เดิมอินูลินที่หมักด้วย Lactobacillus fermentum M47. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Kantima_Thabthimhin.pdf (6.6 MB)
กันต์ฤทัย บำรุงเกตุอุดม.  2563.  การพัฒนาเจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพPDF icon Kanruthai_Bamrungketudom.pdf (4.58 MB)
น้ำทิพย์ พรหมสูตร.  2563.  การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Namthip_Prommasut.pdf (3.42 MB)
ปิยะธิดา ศรีวัง.  2563.  การยอมรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วน:กรณีศึกษากลุ่มพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Piyatida_Sriwang.pdf (915.84 KB)
ธีนทัต โกศัลวิตร, เคียงขวัญ อักษรวงศ์, วิชดา ลิวนานนท์ชัย.  2563.  การศึกษาความแม่นยำและพัฒนาแบบจำลอง Altman's EM-score model สำหรับพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / คณะผู้วิจัย , , . PDF icon Teentat_Kosulwit.pdf (1.79 MB)
วรุตม์ธรรม สีหะวงษ์.  2563.  การศึกษาประสิทธิภาพของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลของจังหวัดศรีสะเกษด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Warootthum_Sehawong.pdf (5.43 MB)
วันรัฐ จัตุชัย.  2563.  การศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Wonrat_Jatuchai.pdf (1.17 MB)
ณัฐพล ชูจิตร.  2563.  การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณร่วมกับการทดลอง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Natthaphon_Chuchitr.pdf (9.31 MB)

Pages