การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดเก็บตัวอย่างเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มด้วยก้านสำลีสำหรับการเพิ่มปริมาณพีซีอาร์โดยตรงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

Titleการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดเก็บตัวอย่างเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มด้วยก้านสำลีสำหรับการเพิ่มปริมาณพีซีอาร์โดยตรงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2564
Authorsวิทยา วงษ์ตรี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
KeywordsDNA, PCR, การตรวจดีเอ็นเอ, การพิสูจน์เอกลักษณ์, ดีเอ็นเอ
Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ก้านสาลี cotton bud ที่วางจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ทดแทนการใช้ก้านสำลีสำหรับจัดเก็บวัตถุพยานซึ่งมีราคาสูงในการจัดเก็บดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม การสกัดดีเอ็นเอด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทดแทนการใช้ชุดน้ายาสกัดสำเร็จรูปให้ได้ปริมาณดีเอ็นเอที่เหมาะสมสำหรับการทำพีซีอาร์โดยตรง และศึกษาผลของปริมาณดีเอ็นเอที่ได้เมื่อลดปริมาณน้ำยาสำเร็จรูป ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การจัดเก็บเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มด้วยก้านสาลี cotton bud เพียงหนึ่งรอบ สามารถสกัดดีเอ็นเอด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50 มิลลิโมลาร์ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 นาที มีปริมาณดีเอ็นเอเหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยตรง โดยไม่ต้องเจือจาง และยังสามารถเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอจากการลดปริมาตรของชุดน้ำยาได้ ¼ ของปริมาณที่แนะนาโดยบริษัทผู้ผลิต และให้ผลเทียบเท่ากับดีเอ็นเอที่สกัดโดยวิธีปรกติ ดังนั้น จึงเป็นทางเลือกสาหรับห้องปฏิบัติการที่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ อุปกรณ์และสารเคมีได้ รวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และสารเคมี

Title Alternate Study of efficiency buccal cell sampling using cotton bud for direct PCR and human identification DNA testing