การศึกษาประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน

Titleการศึกษาประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2564
Authorsญาดา พรมโสภา
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์, แผงเก็บรังสีแสงอาทิตย์, แผงเซลล์แสงอาทิตย์, โซล่าเซลล์
Abstract

แผงเก็บรังสีแสงอาทิตย์ที่มีขนาดพื้นที่รับพลังงานตกกระทบ 1 ตารางเมตร และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสูงสุด 100 วัตต์ ถูกออกแบบและสร้างเพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีแบบผสมผสานและเพื่อนำไปประยุกต์ร่วมกับการทดสอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในการศึกษาได้ดำเนินการทดสอบภายใต้เงื่อนไข พลังงานตกกระทบ 400, 600 และ 800 วัตต์ต่อตารางเมตร และความเร็วลม 1.0, 1.5 และ 2.0 เมตรต่อวินาที ตามลำดับ โดยมีพารามิเตอร์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษา คือ ประสิทธิภาพด้านความร้อน ประสิทธิภาพด้านไฟฟ้า ประสิทธิภาพรวม อัตราการอบแห้ง ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ และประสิทธิภาพเครื่องอบแห้ง
ผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อพลังงานตกกระทบหรือความเร็วลมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านความร้อน ประสิทธิภาพด้านไฟฟ้า และประสิทธิภาพรวมเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นผลการทดลองยังพบว่า ประสิทธิภาพรวมของระบบมีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 55.5 ในส่วนการทดสอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ผลจากการทดลองพบว่า เมื่อความเร็วลมและพลังงานตกกระทบเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้อัตราการการอบแห้งลดลงและการสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะเพิ่มขึ้น และผลจากการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สูงสุดเท่ากับเท่ากับร้อยละ 4.10

Title Alternate Study on efficiency of hybrid solar collector
Fulltext: