คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การบริหารองค์ความรู้  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พรชัย พลเยี่ยม. (2552). ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ปราชญ์เกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornchai_Pol.pdf (32.32 MB)