การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ สำหรับ T5

Titleการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ สำหรับ T5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsรัตนาวรรณ บุญใหญ่
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ร378
Keywordsการบริหารองค์ความรู้, การบริหารองค์ความรู้--การศึกษาและการสอน--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, การบริหารองค์ความรู้--การเรียนการสอนผ่านเว็บ, การเรียนการสอนผ่านเว็บ, กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ สำหรับ T5 เป็นการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การสร้างกิจกรรมกลุ่ม การเรียนในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ สังคมแห่งปัยญา การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลสามารถทำการแบ่งปัน
เเละสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้อื่นนอกห้องเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายได้ตลอดเวลา
ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคของ Flash และ PHP โดยมี MySQL เป็นฐานข้อมูล

Title Alternate Developing knowledge management for T5