ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของบริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน): กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของบริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน): กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsนนทวัชร์ ทองคำ
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD น157ป
Keywordsการจัดการความรู้, การบริหารองค์ความรู้, ปัจจัยด้านองค์กร, ปัจจัยส่วนบุคคล
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของบริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จำนวน 123 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้าหน่วย และช่างเทคนิค พื้นที่ที่ทำการศึกษา คือ ศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.สกลนคร จ.อุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และอายุการทำงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการจัดการความรู้ของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2)ปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) พบว่า มีปัจจัย 2 ปัจจัยเท่านั้นที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) คือ ปัจจัยด้านการวัดผล รองลงมา คือ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีอำนาจในการทำนายได้ร้อยละ 84

Title Alternate Factors affecting knowledge managemant of the TT&T public company limited : a case study of the ortheastern network operation center
Fulltext: