คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 10 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การดูดซับ  [Clear All Filters]
2554
ทรงศักดิ์ สระแก้ว. (2554). การกำจัดสีย้อมโดยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโล่ไนต์ดัดแปรด้วยไคโตซาน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Songsak_Sak.pdf (4.71 MB)
2553
เทียมชัย บัวลอย. (2553). การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์มูลโค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Theamchai_Bua.pdf (14.75 MB)
2549
ธีระวุฒิ บุญล้อม. (2549). การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบหม่อน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Teerawut_Boo.pdf (8.66 MB)
พรนภา แก้วประดิษฐ์. (2549). การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้เศษแครอท. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornnapa_Kae.pdf (4.24 MB)
คมสัน มงคลสวัสดิ์. (2549). การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เทาน้ำ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Komsun_Mon.pdf (20.71 MB)
ดวงดาว สัตยากูล. (2549). การดูดซับโครเมียมโดยใช้กกตุ้มหู. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Daungdao_Sat.pdf (2.26 MB)