คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 10 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การดูดซับ  [Clear All Filters]
2554
ทรงศักดิ์ สระแก้ว.  2554.  การกำจัดสีย้อมโดยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโล่ไนต์ดัดแปรด้วยไคโตซาน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Songsak_Sak.pdf (4.71 MB)
2553
เทียมชัย บัวลอย.  2553.  การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์มูลโค. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) Theamchai_Bua.pdf (14.75 MB)
2548
ปกาศิต ฮงทอง.  2548.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดูดซับสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยถ่านกัมมันต์ ชนิด DC 505. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Pakasit_Hong.pdf (8.04 MB)