ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดูดซับสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยถ่านกัมมันต์ ชนิด DC 505

Titleปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดูดซับสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยถ่านกัมมันต์ ชนิด DC 505
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsปกาศิต ฮงทอง
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ป118
Keywordsการดูดซับ, คาร์บอนกัมมันต์, น้ำ--การทำให้บริสุทธิ์--การจำกัดโลหะหนัก, น้ำประปา--การทำให้บริสุทธิ์, น้ำประปา--การผลิต
Abstract

งานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดูดซับสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยถ่านกัมมันต์ ชนิด DC 505 โดยใช้การทดลองแบบแบทซ์และใช้เวลาทดสอบ 48 ชั่วโมง ปัจจัยที่ทดสอบได้แก่ ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติ พีเอช ค่าความแรงประจุ ชนิดของประจุ และการแยกขนาดของโมเลกุลของสารอินทรีย์ในธรรมชาติ

Title Alternate Factors affection nom adsorption by using the DC 505 granular activated carbon
Fulltext: