คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วัลยา วิริยเสนกุล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Vallaya_Wiriyasenkul_2547.pdf (5.87 MB)
PDF icon Uthit_Himakun.pdf (1.35 MB)
วัลยา วิริยเสนกุล. (2549). อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Vonlaya_Viriyasenkul.pdf (1.85 MB)