คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is โสภณ บุญลือ  [Clear All Filters]
2545
ชริดา ปุกหุต, โสภณ บุญลือ, & ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์. (2545). การศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดขอนขาว. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Charida_Pukhut_2545.pdf (1.55 MB)
2548
โสภณ บุญลือ. (2548). การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซมไซลาเนส. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sophon_Boonlue.pdf (8.05 MB)