คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อรุณรัตน์ อนันตทัศน์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
PDF icon Yuwadee_Chuprapawan2547.pdf (87.47 MB)
PDF icon Yuwadee_Chuprapawan.pdf (2.26 MB)
PDF icon Yuwadee_Cho.pdf (23.48 MB)
PDF icon Arunrat_Anantatas.pdf (3.99 MB)