สำรวจพื้นที่ก่อร่างสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ เพื่อให้การดำเนินงานจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ นพ. สมพร โพธินาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้แต่งตั้ง ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี (ดำรงตำแหน่งขณะนั้น)เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2529   พร้อมกับได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่สำรวจสภาพพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประสานกับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพื้นที่สำรองไว้ 4 บริเวณ คือ 1.บริเวณดงฟ้าห่วน อำเภอเมือง มีพื้นที่ประมาณ 3,400 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินไปแล้ว แต่มีปัญหาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน กรมป่าไม้จึงไม่อนุมัติ เพราะจะจัดเป็นสวนรุกขชาติ

ภาพ : สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน

2.บริเวณศูนย์รับผู้อพยพหรือคลังอาวุธเดิม อำเภอเมือง มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ทางจังหวัดได้ให้หน่วยราชการหลายหน่วยงานเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จึงมีพื้นที่เหลืออยู่ไม่เกิน 400 ไร่ นอกจากนั้นพื้นที่โดยรอบยังมีชุมชนอาศัยอยู่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขยายพื้นที่มหาวิทยาลัยออกไปในอนาคต มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเห็นสมควรให้พิจารณาหาที่อื่นที่เหมาะสมกว่า

3.บริเวณที่ราชพัสดุใกล้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ตามแผนเดิมจะดำเนินการสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว หอพักนักศึกษาแพทย์ ที่พักอาจารย์และข้าราชการ แต่เนื่องจากที่บริเวณนี้จังหวัดมอบให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงพยาบาลไปส่วนหนึ่ง เนื้อที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงล้มเลิกไป

4.บริเวณหนองอีเจม หมู่บ้านศรีไค อำเภอวารินชำราบ มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ สภาพของพื้นที่เป็นที่ลุ่มเหมาะสำหรับใช้เป็นแปลงทดลองเกษตร เพื่อให้นักศึกษาฝึกงาน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีบริเวณติดถนนใหญ่ และมีพื้นที่ขนาดพอเหมาะกับการใช้ประโยชน์ของวิทยาลัยฯ และสามารถขยายได้ต่อไปในอนาคต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้พิจารณาเลือกสถานที่นี้เป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี


อ้างอิง 

วิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, น.10-11