Loading

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ubon Repository ด้วย Google AppSheet

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ทดลองจัดทำแอปพลิเคชันสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ณ จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น โดยใช้ Appsheet ของ Goog

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำธูป พันประทีป

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำธูป พันประทีป ขึ้น ซึ่งสารสนเทศนี้ได้จากการสัมภาษณ์ และเรียนรู้จากชาวบ้านเป

อ่านต่อ...

นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำ

อ่านต่อ...

แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี

พื้นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากหลักฐานโบราณคดีต่าง ๆ ที่พบในจัง

อ่านต่อ...

ศิลปะญวน เย้ายวนใจ

ในยุคสงครามความขัดแย้งแห่งอุดมการณ์ทางการเมืองภายในและจากภายนอกของลัทธิการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ในราวปี พ.ศ.2460 เป็นต้นมา ได้มีชาวญวนหรือชาวเวียด

อ่านต่อ...

ใต้ร่มโพธิญาณเถร

พระโพธิญาณเถร หรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนด้วยการปฏ

อ่านต่อ...

พิพิธภัณฑ์…แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บรักษาและดูแลสิ่งของที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ และจัดแสดงให้สาธาร

อ่านต่อ...