Loading

การออกแบบและพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

การพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ โดย การศึกษาเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบลายผ้า โดย ศักดิ์ชาย สิกขา

อ่านต่อ...

ผ้าในวิถีชีวิตไทดำ

การศึกษาผ้าเคียน หรือผ้าที่ใช้พันศีรษะ พันรอบเอว หรือพันตามแขนหรือขา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในวิถีชีวิตของไทดำ เป็นเครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ แ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้าน บ้านสมพรรัตน์ อุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้รวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ เทคนิควิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้าจากภูมิปัญญาของชาวบ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ...

ไม้ย้อมสีธรรมชาติ

งานข้อมูลท้องถิ่นได้ทำการรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ในท้องถิ่นที่ใช้เป็นวัสดุสำหรับย้อมสีเส้นไหมและเส้นฝ้ายในการผลิตผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ เทคนิควิธีและส่

อ่านต่อ...

วิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

การจัดทำวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดยการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดทำเป็นสารสนเทศเผยแพร่ในรูปแบบวิดีทัศน์ เพื่อให้เรียนรู้ได้ส

อ่านต่อ...