Loading

การออกแบบและพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

การพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ โดย การศึกษาเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบลายผ้า โดย ศักดิ์ชาย สิกขา

ลายผ้า ศรีสะเกษ
Download Fulltext