Loading

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ubon Repository ด้วย Google AppSheet

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ทดลองจัดทำแอปพลิเคชันสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ณ จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น โดยใช้ Appsheet ของ Goog

อ่านต่อ...

สารสนเทศอุบลฯ บน OER

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 20 สถาบัน มติที่ประชุมของคณะทำงาน

อ่านต่อ...

เก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562

เริ่มแล้วกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวม เรียบเรียงและพัฒนาข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อให้บริการแ

อ่านต่อ...

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้

การศึกษาผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้ ได้แก่ ผ้าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมา ผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ ผ

อ่านต่อ...

ผ้าทอผู้ไทย

การศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวผู้ไทย ภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทย ว่าด้วยเรื่องการย้อมสีผ้าด้วยเปลือกไม้ การย้อมคราม ลวดลายผ้าทอ โดย ประทับใจ สิกขา

อ่านต่อ...

เปิดกล้อง ส่องศิลป์

เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพศิลปวัฒนธรรมแถบลุ่มน้ำโขง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ หลักการถ่ายภาพ แสง มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบภาพ การสื่อคว

อ่านต่อ...

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบโปสเตอร์ขนาด A3 จำนวน 20 รูปแบบ

อ่านต่อ...