Loading

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จากสำนักวิทยบริการ มห

อ่านต่อ...

ประชุมและศึกษาดูงานเพชรบุรี คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ณ มสธ.

ในระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่าย

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคลังจดหมายเหตุ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับคณะกรร

อ่านต่อ...

การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560

ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2560 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะ

อ่านต่อ...

คณะทำงานบริการ PULINET เยี่ยมชมงานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 คณะทำงานบริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เดินทางมาประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2560 ณ สำนักวิทยบริการ

อ่านต่อ...