Loading

วัฒนธรรมอีสาน บน Issue.com

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รวบรวมและจัดทำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-magazine) ขึ้น เพื่อให้บริการสารสนเทศและข้อมูลด้านวัฒนธรรมของภาคอี

อ่านต่อ...

ศิลปินพื้นบ้านและลายผ้าอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้บริการสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมขึ้น ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลศ

อ่านต่อ...

เที่ยวอีสาน.com

www.เที่ยวอีสาน.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท

อ่านต่อ...

โบราณสถานในภาคอีสาน

ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำฐานข้อมูล “โบราณสถานสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้น เพื่อ

อ่านต่อ...

สภาพปัจจุบัน และปัญหา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสาน

การสำรวจข้อมูล สถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสาน การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสานในด้านต่าง ๆ เช่น องค์คว

อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ม.อุบลฯ

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของใบปลิว และโปสการ์ดขึ้น มีทั้งฉบับภาษาไทยและภ

อ่านต่อ...

Isan gate : ประตูสู่อีสาน

Isan gate : ประตูสู่อีสาน เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศภาคอีสานในทุกแง่มุม ให้บริการและเผยแพร่แก่สาธารณชนมากว่า 20 ปี นำเสนอเรื่องราวเกี

อ่านต่อ...