Loading

Isan gate : ประตูสู่อีสาน

Isan gate : ประตูสู่อีสาน เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศภาคอีสานในทุกแง่มุม ให้บริการและเผยแพร่แก่สาธารณชนมากว่า 20 ปี นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นภาคอีสาน ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ภาษาอีสาน และเรื่องราว ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ตามวาระและสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นแหล่งจารึกและรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ไว้ให้ศึกษาเรียนรู้ ให้คนอีสานได้รู้จักรากเหง้าของตนเอง รายละเอียดภายในเว็บไซต์ ประกอบด้วย 

  • Isan Thailand ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาคอีสาน
  • Isan Word นำเสนอภาษาอีสาน คำอีสาน และความหมายของภาษาในรูปแบบภาษาไทยกลาง และภาษาอังกฤษ รวบรวมภาษาภาษิตโบราณ และผญาอีสาน เรียนรู้และรู้จักอักษรธรรม อักษรโบราณของคนอีสานที่ใช้จารึกในใบลาน
  • Dhamma รวมธรรมะหลวงพ่อชา สุภัทโท พระสายวิปัสสนากรรมฐานแห่งจังหวัดอุบลราชธานี และพระสงฆ์ในภาคอีสาน
  • Art&Culture รวมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน ศิลปะการแสดงและการละเล่นของคนอีสาน

isangate-ประตูสู่อีสาน

เว็บไซต์ isangate.com นี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาคอีสานที่ครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับภาคอีสานไว้ครบถ้วน มีเรื่องราวที่น่าสนใจ หลากหลาย เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

isangate-ประตูสู่อีสาน