Loading
ถนน-อุบลราชธานี

อุบลราชธานี ชื่อถนนนี้มีที่มา

การสร้างถนนในเมืองอุบลราชธานีก็เช่นเดียวกัน ได้ตั้งชื่อถนน ตามชื่อนามสกุลหรือราชทินนาม ของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนับว่าเป็นกุศโลบายที่ดี เพราะถนนก่อสร้างด้วยวัตถุที่คงทนถาวร ย่อมยืนยงคงอยู่ อนุชนรุ่นหลังจะได้รำลึกถึงผู้ให้สร้าง ผู้สร้างหรือบุคคลสำคัญนั้น ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองสืบต่อไป ในสมัยกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้ตั้งชื่อถนนในเมืองอุบลราชธานี หรือในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เริ่มแรกนั้น ได้แบ่งการตั้งชื่อถนนตามทางโคจรของดวงอาทิตย์ กล่าวคือ ถ้าเป็นถนนที่เริ่มจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก หรือที่เรียกว่า "ถนนตามตะวัน" จะใช้พระนามของข้าหลวงต่างพระองค์และโอรส รวมทั้งราชทินนามเจ้าเมืองเป็นชื่อถนน แต่ถ้าเป็นถนนที่เริ่มจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ (จากท่าริมแม่น้ำมูลเข้าไปในเมือง) หรือที่เรียกว่า "ถนนขวางตะวัน" จะใช้นามตำแหน่งเจ้านาย ซึ่งเป็นคนเมืองอุบลราชธานี